x

Newsletter

Dziękujemy za złożenie zamówienia. Jeżeli chcesz możesz zapisać się do naszego newslettera.

Regulamin detalicznego sklepu internetowego www.eplusm.pl

 
1. Wstęp

Niniejszy Regulamin reguluje zasady zawierania, świadczenia i rozliczania  umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem adresu elektronicznego  WWW.EPLUSM.PL pomiędzy usługobiorcą jako kupującym, a usługodawcą jako sprzedającym.

Niniejszy Regulamin jest zgodny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Definicje    


Określenia użyte w regulaminie są zgodne z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2013. 1422 j.t.) oraz ustawy o prawach konsumenta  (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) i oznaczają:

1)   adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

2)   informacja handlowa - każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;

3)   konsument – osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z brzmieniem art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), ustalonym przez ustawę z 30 maja 2014 r., (Dz. U. z 2014 r., poz 827), która wchodzi w życie 25 grudnia 2014 roku;

4)   system teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.);

5)  świadczenie usługi drogą elektroniczną  - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

6)   środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;

7)   usługodawca – spółkę „E PLUS M” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, REGON: 010982739, NIP: 5261024522, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 23394, adres: ul. Fabryczna 5, Łoziska, 05-500 Piaseczno, kapitał zakładowy 104.000,- PLN (sto cztery tysiące złotych), w razie świadczenia przez ww. spółkę usługi drogą elektroniczną;

8)   usługobiorca - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną;

9)   siedziba - siedziba przedsiębiorcy lub siedziba oddziału przedsiębiorcy zagranicznego wykonującego działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 3. Prawo właściwe.

 1.   Świadczenie usług drogą elektroniczną podlega prawu polskiemu, albowiem usługodawca ma siedzibę w Polsce.

2.   Przepisu ust. 1 nie stosuje się do umów z udziałem konsumentów – w zakresie, w jakim ochronę praw konsumentów zapewniają przepisy odrębne.

3.   Przepis ust. 1 nie skutkuje wyłączeniem swobody stron w zakresie wyboru prawa właściwego dla zobowiązań umownych, ani też wyłączeniem stosowania przepisów o formie czynności prawnych.

 4. Informacje podstawowe o usługodawcy wraz z podstawową informacją dla konsumentów[MN1] .

 1.  Adresy elektroniczne usługodawcy: sklep@eplusm.pl.

2.   Firma, siedziba i adres zgodna z definicją „usługodawca”, zawartą w punkcie 2 niniejszego regulaminu.

3.   Świadczenie usług przez usługodawcę nie wymaga zezwolenia, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4.   Istotne właściwości przedmiotu świadczenia opisane są na stronie WWW.EPLUSM.PL, po wejściu w odpowiednią zakładką, dotyczącą danego przedmiotu.

5.   Wskazana w zakładce cena obejmuje wszystkie jej składniki, a w szczególności cła i podatki; koszty przesyłki nie są ujęte w cenie, ale są wyszczególnione w ofercie.

6.   Cena, powiększona o odpowiedni koszt wysyłki, powinna zostać zapłacona w całości przed realizacją zamówienia na rachunek bankowy usługodawcy, 26 1750 0009 0000 0000 1051 5688.

7.   Dostawa nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia zaksięgowania ceny na rachunku bankowym, wskazanym w ust. 6 powyżej.

8.  Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia umowy – jeżeli termin ten zostanie ustawowo wydłużony, stosuje się termin zgodny z brzmieniem ustawy. Szczegółowy opis procedury odstąpienia znajduje się w punkcie 10 niniejszego regulaminu, zatytułowanym „Zwroty”.

9.   Reklamacje należy składać w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania rzeczy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@eplusm.pl lub na piśmie, kierowanym na adres usługodawcy wskazany w definicjach, z opisem wady, adresem zwrotnym oraz rachunkiem lub fakturą, stanowiącą dowód zakupu towaru. Szczegółowy opis procedury reklamacyjnej znajduje się w punkcie 11 niniejszego regulaminu, zatytułowanym „Reklamacje”.

 5. Informacja o zagrożeniach  i  bezpieczeństwa.

 1. Usługodawca,  stosownie do art. 6 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną:

1) możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;

2) możliwość działania szkodliwego oprogramowania (oprogramowanie malware, robaki internetowe),

3) możliwość łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne,

4) możliwość łowienia haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących usługobiorcy, jego rachunków bankowych, kart kredytowych.

2. Usługodawca informuje, że wskazane wyżej zagrożenia są zagrożeniami potencjalnymi, a usługodawca stosuje systemy zabezpieczające infrastrukturę przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.

3. Usługodawca nie wysyła żadnej korespondencji z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła do konta klienta. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Dla bezpieczeństwa, należy pamiętać o:

1)     ustawieniu alfanumerycznego hasła do konta uniemożliwiającego w prosty sposób odgadnięcie go przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter;

2)     wylogowaniu się ze strony Sklepu Internetowego po zakończonej sesji (np. zakończonych zakupach). Wylogowanie ze strony nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”, który jest umieszczony w prawym górnym rogu strony;

3)     zachowaniu hasła do konta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu go osobom trzecim;

4)     korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;

5)     korzystaniu ze strony i Sklepu internetowego wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów.

 6. Obowiązek zapewnienia poufności, prywatności i integralności (nienaruszalności) informacji i danych.

 Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, umożliwiając nieodpłatnie usługobiorcy:

1)   w razie, gdy wymaga tego właściwość usługi:

a)  korzystanie przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi,

b)  jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych do zawarcia drogą elektroniczną umowy o świadczenie tej usługi, w szczególności przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262);

2)   zakończenie, w każdej chwili, korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;

3) Usługodawca w sklepie internetowym używa niewielkich plików tekstowych zapisywanych na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę (tzw. „cookies”). Wiele przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies. W zależności od preferencji, klient może zgodzić się lub nie zgodzić na umieszczenie plików cookies i zmienić w dowolnym momencie ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, że nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, produktów dodanych do koszyka, czy dostosowanie treści strony do zainteresowań klienta. Dzięki plikom cookies możliwe jest zbieranie danych statystycznych, co umożliwia rozwijanie Sklepu Internetowego zgodnie z preferencjami naszych Klientów. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla urządzeń końcowych klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów wirusów lub innego szkodliwego oprogramowania.

 

4) Sklep Internetowy wykorzystuje dwa typy plików cookies: sesyjne oraz stałe. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania ze Sklepu Internetowego, opuszczenia Sklepu Internetowego lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez klienta.

5)  Sklep Internetowy wykorzystuje pliki cookies w celu niezbędnym do działania Sklepu Internetowego i zapewnienia bezpieczeństwa transakcji w Sklepie Internetowym, w szczególności w celu uwierzytelnienia klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji klienta w Sklepie Internetowym po zalogowaniu, a także w celach funkcjonalnych i statystycznych umożliwiających zbieranie informacji na temat sposobu korzystania ze Sklepu Internetowego.

7. Zasady ochrony danych osobowych.

1. Do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, stosuje się przepisy tej ustawy, chyba że co innego wynika z niniejszego regulaminu.

2. Dane osobowe usługobiorcy mogą być przetwarzane przez usługodawcę w celu i w zakresie określonym w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługodawca jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 ze zm.).

3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) w odniesieniu do danych osobowych klientów jest firma E plus M Sp. z o.o. z siedzibą w Łoziskach, ul. Fabryczna 5, 05-500 Piaseczno, email: sklep@eplusm.pl, tel.: 22 737 24 54

4Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:

1)   nazwisko i imiona usługobiorcy;

2)   numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3)   adres zameldowania na pobyt stały;

4)   adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;

5)   dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego usługobiorcy;

6)   adresy elektroniczne usługobiorcy;

7)  dane o zamówieniach , zamówionych towarach, sposobie dostawy i płatności.

 5. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z usługobiorcą, usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

 6. Wskazanie danych wymienionych w ust. 3 jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 7. Usługodawca może przetwarzać, za zgodą usługobiorcy i dla celów określonych w art. 19 ust. 2 pkt 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, inne dane dotyczące usługobiorcy, które nie są niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną.

 8. Usługodawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

1)    oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3;

2)    oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał usługobiorca;

3)    informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną ;

4)    informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 9. Usługodawca udziela informacji o danych, o których mowa w ustępach poprzedzających, organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 10. Usługodawca informuje usługobiorcę, iż:

1)   istnieje możliwość korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, o ile są spełnione warunki określone w art. 22 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

2)  stosuje środki techniczne, zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, w postaci _______[MN2] __

11. Usługodawca informuje usługobiorcę, iż może gromadzić dodatkowe informacje pochodzące z przeglądarki internetowej używanej do odwiedzin naszej strony, takie jak: adres IP, rodzaj przeglądarki, godzina odwiedzin, adres URL strony, która przekierowała na stronę Sklepu Internetowego oraz adres URL strony, na którą przechodzą klienci dalej, klikając w link na stronie. Dane nawigacyjne mogą być zbierane w celu zapewnienia lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji klientów.

12.  Można zgłosić żądanie usunięcia konta na adres e-mail sklep@eplusm.pl przy czym w przypadku zgłoszenia takiego żądania, konto może zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia.

 

 1.   Można zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.

 

14. W przypadku założenia konta w Sklepie Internetowym i w związku z  realizacją zamówienia, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym ze Sklepem Internetowym w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym usług płatniczych, informatycznych, finansowo-księgowych, a także zajmujących się dostawą towarów (w tym  DHL Express (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, DPD Polska z o.o. z siedzibą w warszawie, Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie, PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu).

 

8. Składanie zamówień – rejestracja „Konta Usługobiorca”.

 1.  Zamówienie może zostać złożone przez każdy podmiot, który ma pełną zdolność do czynności prawnych, a który dokona rejestracji „Konta Usługobiorca” na podstawie wniosku elektronicznego dostępnego na stronie internetowej WWW.EPLUSM.PL.

 2. Wysłanie wniosku oznacza potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem, dostępnym publicznie na stronie internetowej WWW.EPLUSM.PLoraz akceptację jego postanowień, jak również zgodę na przetwarzanie danych osobowych usługobiorcy przez usługodawcę, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować o przysługujących jej prawach oraz udzielić, odnośnie do jej danych osobowych, informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 – 5a Ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

 3. Regulamin dostarczony będzie również w treści wiadomości e-mail wysłanej automatycznie przez usługodawcę na adres e-mail podany przez usługobiorcę.

 4. Aktywacja konta usługobiorcy nastąpi po zaakceptowaniu przez niego linku przesłanego przez usługodawcę na wskazany przez usługobiorcę adres e-mail.

 5. Warunki techniczne, niezbędne dla złożenia zamówienia są następujące:

a)         przeglądarka internetowa: Internet Explorer 6.0. lub wersje wyższe albo przeglądarka internetowa oparta na silniku Mozilla 1.0. lub wersjach wyższych;

b)         włączona obsługa języka skryptowego zgodnie z Java Script wraz z włączoną obsługą plików cookies;

c)         adres elektroniczny.

 6. Postanowienia dotyczące:

a) zapoznania się przez usługobiorcę z treścią regulaminu i akceptacją jego treści;

b) wyrażenia przez usługobiorcę zgody na otrzymywanie informacji handlowych od usługodawcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na wskazany przez Usługobiorca adres elektroniczny;

zawarte są w treści wniosku o rejestrację konta usługobiorcy.

7. W przypadku, gdy usługobiorca nie dokona aktywacji konta poprzez wykorzystanie wysłanego do niego linku w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania zwrotnej wiadomości e-mail wraz z regulaminem, konto nie zostanie aktywowane, a dane osobowe usługobiorcy zostaną usunięte.

 

8. Usługodawca odpowiada za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, na warunkach wskazanych w Tytule VI1 Kodeksu cywilnego.

9. Usługodawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru wolnego od wad.

 9. Składanie zamówień – procedura szczegółowa.

 1. Usługodawca sprzedaje usługobiorcy towary prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem WWW.EPLUSM.PL na podstawie zamówienia złożonego przez usługobiorcę drogą elektroniczną.  

 2Ceny wszystkich towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT); a wyrażone są w złotych polskich.     

 1.  Warunkiem realizacji złożonego przez usługobiorcę zamówienia za pośrednictwem strony internetowej WWW.EPLUSM.PL jest prawidłowe wypełnienie przez usługobiorcę formularza zamówienia udostępnionego na stronie WWW.EPLUSM.PL. Nieprawidłowo wypełniony formularz nie stanowi zamówienia i nie prowadzi do zawarcia umowy. O nieprawidłowym wypełnieniu formularza usługobiorca zostanie poinformowany przez usługodawcę niezwłocznie.
 2.  Kupione przez usługobiorcę  towary będą dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia, zgodnie z życzeniem usługobiorcy.

 5. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączony zostanie dowód sprzedaży – paragon fiskalny. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT przez usługodawcę.

 6. Koszty przesyłki towaru do usługobiorcy wskazane są na stronie internetowej WWW.EPLUSM.PL oraz wyszczególnione będą w wypełnionym przez usługobiorcę formularzu zamówienia.

 7. Płatność za kupiony towar powinna zostać dokonana przez usługobiorcę w formie przedpłaty - przelewu na konto; nr konta: 26 1750 0009 0000 0000 1051 5688 nie później niż 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia zamówienia na adres e-mail usługobiorcy.

 8. Realizacja zamówienia przez Sklep następuje po wpłynięciu na konto bankowe należności za zamówienie (obejmujące także koszty wysyłki kupionego przez usługobiorcę towaru), najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od uznania rachunku bankowego Sklepu pełną ceną sprzedaży towaru wraz z kosztami wysyłki.

 9. Wysyłka następuje do 5 dni roboczych (w dni robocze od poniedziałku do piątku), od momentu wpływu płatności w pełnej wysokości wskazanej w ust. 8 powyżej.

 10. Zwroty   

 1. Zgodnie z treścią art. 27 z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta  (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) konsument może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa - pod adresem  www.eplusm.pl bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, ustalonym w sposób określony w art. 28 tejże ustawy (tj. od dnia zawarcia umowy sprzedaży).  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentom w wypadkach:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7)   w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8)   w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9)   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11)  zawartej w drodze aukcji publicznej;

12)  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 2. Do zwracanego towaru należy załączyć oryginał otrzymanego paragonu lub faktury, a także pisemne oświadczenie o rezygnacji z zakupu wraz z podaniem imienia, nazwiska i adresu oraz nr konta bankowego, na które będą przekazane pieniądze odpowiadające wartości zwracanego towaru.

 3. Towar, w stosunku do którego usługobiorca złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy o którym mowa w pkt. 7.1 powinien zostać przesłany na adres : „E plus M Sp. z o.o.” Łoziska, ul. Fabryczna 5; 05-500 Piaseczno, z dopiskiem: „zwrot towaru – sklep eplusm.pl”.

4. W ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania zwracanego towaru Sklep przekaże kwotę stanowiącą cenę zakupu (bądź sumę cen) zwracanego towaru (towarów) w tym koszty dostarczenia rzeczy w formie takiej jakiej użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwrot kosztów [MZ3] dostarczenia rzeczy nie dotyczy sytuacji, w której konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy, w tej sytuacji zwrotowi podlega równowartość najtańszego kosztu dostarczenia.

 5. Dodatkowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy znajdują się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Prawo odstąpienia może być zrealizowane na podstawie formularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

11. Reklamacje

 1.  Reklamacje należy składać w terminie 14 (czternastu) dni od wykrycia wady rzeczy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@eplusm.pl lub na piśmie, kierowanym na adres usługodawcy wskazany w definicjach, z opisem wady, adresem zwrotnym oraz rachunkiem lub fakturą, stanowiącą dowód zakupu towaru.
 2. Odpowiedzi na reklamacje będą udzielane niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 3. Jeżeli usługodawca uzna reklamację za uzasadnioną, reklamowany towar zostanie wymieniony i wysłany do usługobiorcy na koszt usługodawcy.

 4. W przypadku, gdy usługodawca uzna reklamację za uzasadnioną, a wymiana towaru nie jest możliwa, wówczas:

a) może on zostać wymieniony na inny, po uzgodnieniu z usługobiorcą,

b) po ustaleniu takiego sposobu załatwienia sprawy –usługodawca zwróci usługobiorcy cenę towaru. 

12. Informacje o danych osobowych obowiązek informacyjny

W związku z przyjęciem przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w dniu 7 kwietnia 2016 r.

rozporządzenia (nr 2016/679) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”)

pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ww. rozporządzeniu informując Państwa o tym, że:

1. Administrator danych osobowych i kontakt

Administratorem Twoich danych osobowych jest   firma E plus M Sp. z o.o.  z siedzibą w Łoziskach, ul. Fabryczna 5, 05-500 Piaseczno,  email: info@eplusm.pl, tel.: 22 737 24 54 

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy sprzedaży w zakresie niezbędnym do wykonania tej umowy, w tym do umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, założenia konta w Sklepie Internetowym, obsługi reklamacji i zwrotów, kontaktowania się z Tobą; na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Ponadto, przepisy prawa wymagają przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Dane osobowe przetwarzane są w celu otrzymywania na podany adres e-mail informacji handlowych (Newsletter) wysyłanych przez Usługodawcą  na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Przetwarzamy też dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy w kontekście wykorzystania plików cookies w celu zapamiętywania preferencji Usługobiorcy i ustawień w Sklepie Internetowym, a także zbierania anonimowych danych dla celów reklamowych, statystycznym i marketingu produktów oraz usług własnych, a także zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

3. Dane osobowe

Dane osobowe Usługobiorcy otrzymujemy podczas zakładania konta w Sklepie Internetowym i składania zamówień. Podanie tych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i jest niezbędne do jej wykonywania. Jeśli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania od Usługobiorcy innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

W przypadku Newsletter’a, podanie adresu e-mail jest niezbędne, aby wysłać Newsletter na podany przez Usługobiorcy adres e-mail.

 1.      Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych

Usługobiorca ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, gdy nie ma podstaw do przetwarzania – prawo do żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).   W przypadku Newsletter’a przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Usługobiorcy i poza powyższymi uprawnieniami Usługobiorca ma również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co skutkuje zaprzestaniem wysyłania Newsletter’a.

Usługobiorca ma również prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy: przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy  odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a także gdy dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

 1.      Udostępnianie danych osobowych Usługobiorcy

Odbiorcami danych osobowych Usługobiorcy  są podmioty wspierające Usługodawcę  w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym usług płatniczych, informatycznych, finansowo-księgowych, a także zajmujących się dostawą towarów.

 1.      Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy sprzedaży i w zakresie niezbędnym do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy, a także wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych.

W przypadku Newsletter’a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Usługobiorcę zgody.

 1.      Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?

Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Usługobiorcy żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Usługobiorcy. Profilowanie polega na przetwarzaniu danych Usługobiorcy w szczególności na potrzeby analizy preferencji Usługobiorcy oraz rozwoju Sklepu Internetowego.

 1.      Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane przez okres:

1)     zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy posprzedażowej, obsługi umowy (rozpatrywanie reklamacji),

2)      wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych),

3)     do wniesienia sprzeciwu, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy,

4)     do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej zgody, bez wpływu

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Do kategorii odbiorców danych osobowych należą: instytucje finansowe, agenci handlowi, operatorzy pocztowi,

kurierzy, podmioty świadczące usługi hostingowe/serwera i podmioty z branży informatycznej, podmioty świadczące usługi prawne i w zakresie dochodzenia należności.

 1.      W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Usługobiorcy prawo do:

1) żądania od Usługodawcy dostępu do danych osobowych,

2) żądania od Usługodawcy sprostowania danych osobowych,

3) żądania od Usługodawcy usunięcia danych osobowych,

4) żądania od Usługodawcy ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

6) przenoszenia danych osobowych,

7) wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że Usługodawcy – zgodnie z obowiązującymi przepisami – zapewnia wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych, aby zapobiec ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.


13. Wejście w życie

Regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku.   Data ostatniej aktualizacji : 25.05.2018.

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Wszelkie dane kontaktowe serwisu eplusm.pl znajdują się zarówno w regulaminie, do którego niniejsza informacja jest załącznikiem oraz na stronie głównej serwisu.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy i przesłać go na piśmie do siedziby usługodawcy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną)

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.";

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: „E PLUS M” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, REGON: 010982739, NIP: 5261024522, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 23394, adres: ul. Fabryczna 5, Łoziska, 05-500 Piaseczno

 

-    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

-    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

-    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

-    Adres konsumenta(-ów)

-    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

-    Data

 

 

 

* - niewłaściwe skreślić

 

 

 

 

 

 [MN1]Zgodnie z wytycznymi doktryny, podstawowa informacja dla konsumentów powinna być w jednym miejscu – stąd tutaj wymieniamy podstawy, a w dalszej części regulaminu rozwijamy.

 [MN2]Tu musimy wskazać, jakie środki stosujemy; chodzi np. o programy antywirusowe, firewalle, etc.

 [MZ3]Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta należy zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności w terminie 14 dni – w tym koszty przesyłki.